Etsi
  • Jarmo Kärkkäinen, Partner

Online-konsultointi

Konsultointitoimeksiantojen juoksutus on aina kulkenut samoja latuja ja perustunut hyvin pitkälle osapuolten fyysiseen läsnäoloon pitkälle kehittyneistä digitaalisista työkaluista huolimatta. COVID-19 virus pakottaa yrityksiä miettimään työskentelytavat uusiksi ja tämä koskee mitä suurimmassa määrin myös konsultointia.

Lähdimme Cybermindilla pohtimaan mitä vaaditaan ns. etäkonsultointiin ja mitä hyötyjä siitä voisi syntyä suhteessa perinteiseen malliin. Lyhyen markkinatutkimuksen mukaan markkinat tuntuivat arvostavan selkeää projektimallia,


Kehitystyön tueksi saimme Uudenmaan ELY-keskukselta pienen kehitystuen. Sen avulla pystyimme panostamaan keväällä resursseja ratkaisun ensimmäisen prototyypin suunnitteluun ja pilotointiin. Näin korona sekä mahdollisti että ohjasi uudistamaan toimintamallia ja tarjosi tilaisuuden ravistella perinteistä konsultointimallia uudentyyppisen ajattelun kautta


Tämän pohdinnan tuotoksena syntyi konsepti ja työkalut mm. tietosuoja-, IT-analyysi- ja kokonaisarkkitehtuuritoimeksiantoihin. Teknologioiksi valittiin Microsoftin Power Platform ja Miro. Näihin on integroitu myös Cybermindin kehittämiä räätälöityjä sovelluskomponentteja, jotka tehostavat tiedon keräämistä ja analysointia toimialakohtaisten koneoppimismallien avulla.


Palvelu kattaa työkaluja mm. projektitiimin yhteistoimintaan, projektinhallintaan, raportointiin ja konsulttitiimin keskinäiseen työskentelyyn. Asiakkaiden avainhenkilöiden kontaktointi, datojen keräys, materiaalien työstäminen yhdessä asiakkaan kanssa ja selkeä toimeksiannon tuotosten raportointi korostuvat palvelussa. Toimeksiannon tilaaja pystyy näkemään koko ajan konsultoinnin kulun ja voi luottaa siihen, että konsultoinnissa käytettyä materiaalia käsitellään tietoturvallisessa ympäristössä.


Työkaluista on selkeää hyötyä myös "perinteisemmällä" tavalla tehdyissä toimeksiannoissa. Digi-ympäristön avulla konsultit ja asiakkaat pääsevät irti lähitapaamistarpeesta ja se pakottaa osapuolet työskentelemään formaalimmin. Tämä tuo laatua ja tehokkuutta molemmille osapuolille. Hankkeen etenemisen seuranta on läpinäkyvää ja jatkuvaa, kun luodut tuotokset ja välivaiheet ovat kaikkien osapuolten nähtävissä koko ajan. Tämä keventää myös sykronointisykliä ja vähentää läpikäyntien tarvetta projektin edessä. Myös korjaavien toimenpiteiden ehdottaminen helpottuu yhteiskäyttöisen ympäristön avulla ja sekin onnistuu ilman ennalta sovittuja kokouksia.

61 katselukertaa0 kommenttia